Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>

Systematické vzdělávání členů týmu

Vzdělávání Ph.D. studentů v týmu se řídí zejména platnou akreditací studijního oboru organická chemie na PřF UP obsahujících kromě absolvování povinných předmětů i samostudium odborné literatury. Nad rámec těchto základních povinností jsou studenti seznamováni s aktuálními trendy v oblasti medicinální chemie a chemické biologie, ve kterých se předpokládá jejich praktické uplatnění. Jako jedna z forem zvyšování tohoto přehledu je zvolena účast na zavedených vzdělávacích akcích typu zahraniční letní školy medicinální chemie a seminářů pořádaných v ČR. Další formou vzdělávání jsou odborné konference, které budou využity pro členy týmu jako zdroj aktuálních poznatků v oboru a možnost presentace vlastních výsledků s cílem porovnat jejich kvalitu s jinými výzkumnými týmy.

Každý člen týmu se účastní průměrně dvou konferencí za rok, jedenkrát letní školy, jedenkrát cyklu seminářů MedChemBio nebo podobných akcí a účastní se též odborných seminářů pořádaných na UP. Poznatky získané na těchto akcích jsou využity v rámci vzdělávacích aktivit pořádaných pro pregraduální studenty, Ph.D. studenty a vědecké pracovníky.

1x měsíčně se konají interní semináře týmu, které jsou využity k diskusi nad aktuálními tématy medicinální chemie a strategií dalšího postupu vlastního výzkumu. Rozebírány jsou aktuální výsledky členů týmu a nové poznatky v oboru. Seminář je rovněž věnován rozboru způsobu vedení týmu a významu implementace některých řídících postupů přenesených z pracoviště prof. Krchňáka s cílem vzdělat mladé VaV pracovníky v oblasti řízení výzkumu. Ti postupně zakládají vlastní výzkumné skupiny a prakticky si ověřují dosažené znalosti.

Součástí práce nově vzniklého výzkumného týmu projektu je kromě práce odborné i práce vzdělávací pro ostatní výzkumné pracovníky VaV týmů. Smyslem těchto aktivit je rozšířit mezi ně povědomí o podstatě, možnostech a praktických aplikací SPOS a kombinatoriální chemie a nastínit tak možnosti jejich využití pro výzkumné účely různých týmů. Konečným důsledkem těchto aktivit je jednak zvýšení odborného přehledu pracovníků z jiných oborů a navázání konkrétní odborné spolupráce.

V rámci této aktivity je zaveden pravidelný cyklus seminářů, které jsou lektorovány vedoucím týmu případně jím pověřenými členy o aktuálních trendech v této oblasti a o vlastních výsledcích s důrazem na mezioborovou spolupráci a spolupráci s aplikační sférou. Semináře se konají třikrát ročně pro cílovou skupinu Ph.D. studentů a vědeckých pracovníků centra Biomedreg a ostatních institucí VaV. Při přípravě a realizaci těchto seminářů jsou využívány poznatky členů výzkumného týmu získané v rámci řešení tohoto projektu. Dochází tak k přenesení aktuálně moderních poznatků z oblasti organické a medicinální chemie na širší spektrum odborných pracovníků.

Pro studenty magisterského studia je zaveden kurz "Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie", v rámci kterého se seznamují s podstatou a významem těchto přístupů. Kurz slouží nejen ke zvýšení jejich odborného přehledu, ale i k motivaci pro započetí či pokračování práce v rámci nového týmu a případně se do něj později plnohodnotně zapojit. Kurz se koná jedenkrát ročně v cyklu pěti setkání vždy 1x týdně.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ