Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>Publicita


Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii , Liblice 1. – 3. 11. 2013

48. ročník konference „Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2013“ organizovala již tradičně odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické. Konference je tradičním fórem českých a slovenských chemiků.

Svými přednáškami s odbornými výsledky vytvořenými v rámci projektu Kombichem se konference zúčastnili doc. Jan Hlaváč, Mgr. Marek Petráček a MSc. Aidan Nicholas Harrison, Ph.D.

Fotografie z účasti na konferenci zde


Konference "Chemistry towards Biology " v termínu od 9.9.2014 do 14.9.2013 v Trieste, Itálie

V termínu od 9. 9. 2013 do 14. 9. 2013 se zúčastnilyi mezinárodní konference „Chemistry towards Biology“, která byla organizována Universitou v Trieste, členové realizačního týmu projektu Kombichem, doc. Jan Hlaváč, Mgr. Aidan Harrison a Mgr. Marek Petráček.
Na této konferenci prezentovali své vědecké výsledky formou přednášek , dále se v průběhu konference zúčastnili řady zajímavých přednášek z oblasti chemie, biologie, biochemie i teoretické chemie, své výsledky diskutovali nejen s vědci z akademického prostředí, ale také se zaměstnanci farmaceutických firem.
Tato konference byla přínosná hlavně z pohledu obohacení znalostí z oblasti biologie, tedy možného testování biologické aktivity látek, které v naší laboratoři připravují. Kromě toho jsme získali další cennou zkušenost s prezentací svých výsledků na mezinárodní úrovni.


foto 01 foto 02 foto 03 foto 04


15th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Olomouc, 1.-5.9.2013

1.-5. září 2013 se uskutečnila mezinárodní konference 15th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Konferenci pořádala Katedra organické chemie PřF UP a Ústav molekulární a translační medicíny LF UP. Konference byla zaměřena na aktuální výsledky organické chemie v oblasti syntézy a studia vlastností heterocyklických sloučenin s aspektem na biologicky aktivní látky. Na konferenci prezentovali své vědecké výsledky pracovníci Kombichem, konference se zúčastnili dr. Lemrová, dr. Křupková, Mgr. Petráček, dr. Harrison, Mgr. Fülöpová, Mgr. Ručil, doc. Hlaváč a dr. Krchňák. V prostorách konání konference byl prezentován projekt Kombichem formou roll-upu. Projekt a jeho výsledky byly také individuálně konzultovány s účastníky konference.

Fotografie z účasti na konferenci zde


European Summer School, Urbino, Itálie

V období od 7. do 12.7.2013 se zúčastnili členové vědeckého týmu projektu Kombichem Mgr. Marek Petráček a Mgr. Wim Dehaen týdenní letní školy s názvem European Summer School v italském Urbinu. V rámci letní školy proběhly posterové sekce s prezentací výsledků prací přítomných studentů. Dále proběhl cyklus přednášek na téma onemocnění horních cest dýchacích, další cyklus přednášek byl věnován novým strategiím ve výzkumu a vývoji léčiv.

Fotografie z účasti na konferenci zde


18th Sympozium of Organic Chemistry (ESOC 2013), Marseille, Francie

V období od 6. 7. do 13. 7. 2013 se zúčastnily členky vědeckého týmu projektu Kombichem Mgr. Barbora Lemrová a Mgr. Veronika Fülöpová zahraniční konference s názvem 18th European Symposium of Organic Chemistry (ESOC 2013) v Marseille ve Francii. Na konferenci byl představen současný výzkum výzkumného týmu projektu Kombinatoriální chemie ve výzkumu a vzdělávání formou posteru, konkrétně byly prezentovány postery na téma: Solid-Phase Synthesis of Trisubstituted Benzo[1,4]diazepin-5-one Derivatives a Solid-Phase Synthesis of 4,7,8-Trisubstituted 1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[e][1,4]diazepin-5-ones.

Součástí prezentace výsledků byla bohatá diskuze s ostatními vědeckými pracovníky o současných trendech v organické syntéze, speciálně na poli syntézy na pevné fázi.

Fotografie z účasti na konferenci zde


Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba

Garant projektu pan doc. Jan Hlaváč se dne 15.5.2013 zúčastnil odborného semináře „Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba“ pořádaného firmou Contipro v Dolní Dobrouči. Na semináři prezentoval projekt Kombichem a výsledky vědeckého týmu projektu. Seminář se věnoval oblastem molekulární biologie nádorových buněk a možností léčby nádorových onemocnění. Doc. Jan Hlaváč byl na tomto semináři zvaným přednášejícím.


foto 01 foto 02


Okno do praxe 2013

12.-13. února 2013 se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“. Druhý den byl věnován oborům Chemie a Biologie, kde byl prezentován projekt Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání formou roll-upu, který byl umístěn přímo v mísnosti konání akce. Projekt byl také individuálně konzultován se studenty i zaměstnavateli.


foto 01 foto 02


Příspěvek ve sborníku odborného sympozia "Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu"

V rámci publicity projektu Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání byl do Sborníku příspěvků z odborného sympozia „Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ umístěn příspěvek s názvem „Projekty OP VK – nástroje pro komunikaci ve vědě a výzkumu na Katedře organické chemie UP v Olomouci“, který seznamuje s obsahem a zároveň jednotlivými cíli projektu.

Sympozium, které pořádalo Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci, proběhlo již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU
18. a 19. 4. 2012 Conference on Academy and Industry Cooperation 2012

Konference s názvem Conference on Academy and Industry Cooperation 2012, která byla tematicky zaměřená především na představení jednotlivých subjektů a shrnutí významných výsledků, komercionalizaci výzkumu, spolupráci firem a akademického prostředí a v neposlední řadě také na nabídku odborné spolupráce, se konala v dubnu 2012 v prostorách budovy PřF UP v Olomouci za účasti významných expertů akademické i komerční sféry z tuzemska i zahraničí.

V rámci publicity projektu KombiChem byl v místnosti konání akce umístěn roll – up k projektu a studentům i ostatním účastníkům konference byly rozdány propagační letáčky projektu.


foto 01 foto 02


15. 2. 2012 "Okno do praxe"

V rámci již V. ročníku setkání zaměstnavatelů přírodovědeckých oborů se studenty a absolventy PřF UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“ byl propagován projekt OPVK „Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání“ a to formou výstupu garanta projektu a zástupce vedoucího výzkumného týmu projektu doc. RNDr. Jana Hlaváče, Ph.D.

V rámci publicity projektu byl v místnosti konání umístěn roll – up k projektu a studentům i ostatním účastníkům setkání byly rozdány propagační letáčky projektu.


foto 01 foto 02


Konference - Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii

11.–13. 11. 2011 se RNDr. Viktor Krchňák, vedoucí výzkumného týmu projektu KombiChem se svou plenární přednáškou zúčastnil 46. konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – "Liblice 2011", kterou pořádala Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické.

Abstrakt:

Přednáška byla zaměřena na efektivní syntézu různorodých chemických struktur pomocí solid-phase syntézy a za využití principů kombinatoriální chemie. Tento princip byl demonstrován na derivátech α-acylamino ketonů vázaných na polymerním nosiči a tandemové cyklizaci N-acyliminiových solí – nukleofilní adici. Byly představeny jak známé, tak chemicky nové cesty využitelné pro tvorbu vazeb C-C, C=C, C-C, C=N, C-O. Za pomocí této metodiky byly připraveny různě velké heterocykly (4-7 členné) obsahující dihydro-pyrrol-2-ony, pyrazin-2-ony, dihydro-triazepin-6-ony, morpholin-3-ony, imidazoly, β-laktamy, jakož i jejich kondenzovaná analoga. Předmětem prezentace pak byla ukázka i neočekávaných průběhů reakcí poskytujících efektivní možnost přípravy i jiných heterocyklických systémů.


Abstrakt anglickyPřednáška VŠCHT Praha – Combichem in Olomouc

7. 11. 2011 pořádala skupina molekulárního rozpoznávání prof. Krále na VŠCHT v Praze přednášku na téma Combichem in Olomouc (výzkum, kterým se zabýváme, a nabídka možností Ph.D. studia a postdockých stáží) kterou přednesl vedoucí výzkumného týmu projektu KombiChem prof. Viktor Krchňák, University of Notre Dame, IN, USA; Univerzita Palackého Olomouc.Publicita projektu KombiChem probíhá také prostřednictvím:

Interních seminářů

Odborných seminářů

Konferencí

Žurnálu UP
V rámci publicity projektu byl v Žurnálu on-line Univerzity Palackého v Olomouci uveřejněn článek o projektu Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání (PDF), který byl ve stejném znění uveřejněn i na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci (PDF). Ve zkrácené verzi byl uveřejněn v tištěném časopisu UP v Olomouc (PDF) .


Široká vědecká veřejnost a studenti se při vzájemných setkáních mají možnost seznámit s cíli projektu a jeho zaměření pomocí

Posteru
Roll-upu
Letáku | Letáku

které byly vytvořeny v rámci publicity projektu Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ